หนังสือคู่มือ

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ) เฉพาะส่วน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบ

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ) เฉพาะส่วน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบ

คู่มือเกณฑ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด ที่เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการเปิดเวที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความสำเร็จของการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจากการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะทำงานได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการแข่งขัน พบว่า จากสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีหลายกิจกรรมที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงได้มีการพิจารณาและปรับปรุงเกณฑ์การประกวดกิจกรรมประเภทวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติมเต็มกิจกรรมการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้มีความชัดเจนสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครนักวิชาการ ครู นักวิชาการศึกษา ข้าราชการบํานาญ และคณะทํางาน ที่ได้ร่วมจัดทําเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566 ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและรูปเล่ม สามารถนําเกณฑ์การประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปีการศึกษา 2566 มาใช้ในเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หมายเหตุ รายแข่งขันเฉพาะที่สำนักวิชาการ สพฐ. รับผิดชอบ จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ รายการแข่งอันอื่น ๆ กรุณาติดตามประกาศต่อไป

ขอบคุณที่มา :  เพจ วิชาการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button