การเรียนการสอน

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสำรอง

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสำรอง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสํารอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สําหรับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี และเป็นแนวทางของสถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนํา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การดําเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสํารองระดับจังหวัด และระดับประเทศ
1. การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์
2. รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสํารอง
ส่วนที่ 3 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสํารอง
หมวดที่ 1 เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ และอุปกรณ์
หมวดที่ 2 การปฏิบัติอยู่กับที่
หมวดที่ 3 การเดินสวนสนาม
หมวดที่ 4 การปฏิบัติขณะผ่านธง 3 ธง
ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button