ข่าวการศึกษา

กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด “การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท.” ภาคเรียนที่ 1/2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว968 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
2. ขอให้กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3. หาก อปท. ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพนม ให้รายงานปัญหาให้คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับพื้นที่

กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท." ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่มา : thailocalmeet.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button