ข่าวการศึกษา

มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ

สพฐ. ได้แจ้งแก้ไขปรับปรุงคำสั่งอนุมัติการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงยกเลิกคำสั่ง สพฐ.ที่ 1874/2558 โดยคำสั่งนี้สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 และให้ใช้คำสั่งใหม่ สพฐ ที่ 136/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 แทน รายละเอียด สรุปได้ดังนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 30(2) และมาตรา 45(3) แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ข้อ 4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 กับข้อ 11 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดประชุมของทางราชการ 2524 จึงมอบอำนาจให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ และ ผอ.สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน เลขา สพฐ. ดังนี้

  1. ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง ภายในราชอาณาจักร และรายงาน เลขา สพฐ. เดือนละ 1 ครั้ง
  2. ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกตำแหน่ง ในเขตพื้นที่ฯ ไปราชการภายในราชอาณาจักร
  3. ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของ ผอ.สถานศึกษา ไปราชการนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่ฯ กรณีที่เขตพื้นที่ฯ มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด  แล้วแต่กรณี
  4. ให้ ผอ.สถานศึกษา  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเองภายในจังหวัด หรือภายในเขตพื้นที่ฯ กรณีที่เขตพื้นที่ฯ มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด  แล้วแต่กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงาน ผอ.เขต เดือนละ 1 ครั้ง
  5. ให้ ผอ.สถานศึกษา  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในราชอาณาจักร
dav
dav
dav
Back to top button