ข่าวการศึกษา

รัฐเตรียมผุดโรงเรียนผู้สูงอายุ 2,600 แห่งทั่วประเทศ

“สูงวัยใจเกินร้อย” รัฐเตรียมผุดโรงเรียนผู้สูงอายุ 2,600 แห่งทั่วประเทศ

รัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” แล้วกว่า 1,100 แห่ง เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้มาพบปะกันทุกเดือน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน การรวมกลุ่มออกกำลังกาย เป็นต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ช่วยลดภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“ภายใน 3 ปีนี้ รัฐจะผลักดันให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ 2,600 แห่งทั่วประเทศ และยังจะทบทวนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button