เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

ผู้ศึกษา             นางสิริพร  ฝั้นเต่ย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีที่ศึกษา           2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ไว้ ดังนี้  เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด คือ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณธรรม  8  ประการ จำนวน 8 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านการเขียนคำพื้นฐาน จำนวน 32 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน แบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ แบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  แบบทดสอบมีค่าอำนาจจำแนก  (r) เท่ากับ 0.88 ค่าความความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.84 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.75  และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 85.85 / 83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุด คุณธรรม 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  มีสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  2. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชุดคุณธรรม 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  หลังเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับดีมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.45

สนใจสื่อและเอกสารติดต่อ :  [email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button