เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          :   รายงานผลการหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ชื่อผู้รายงาน  :   ดรุพร วงษ์นาคเพ็ชร์

ปีที่ศึกษา        :   2560

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1)  เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรม 9 ประการ ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2560  ของโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 12 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่

1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ชุด คุณธรรม 9 ประการ

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระ     การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรม 9 ประการและ

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด คุณธรรม 9 ประการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย   การหาค่าเฉลี่ย () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร  t-test  for  dependent  sample

สรุปผล

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ มีประสิทธิภาพ  88.94/87.18
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรม 9 ประการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรม 9 ประการอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ : เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ รายงานผลการหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชุด คุณธรรม 9 ประการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button