ข่าวการศึกษา

เห็นชอบให้เบิกจ่ายงบกลางรายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามข่าว ลิ้งก์นี้ http://www.moe.go.th/websm/2019/1/044.html 

และยังมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับค่าหนังสือเรียนที่ สพฐ. ยังจ่ายไม่ครบ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เห็นชอบให้เบิกจ่ายงบกลางรายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ให้ ศธ.เบิกจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 959 ล้านบาท แยกเป็น สช. 455 ล้านบาท และ สพฐ. 504 ล้านบาท ที่เดิมได้รับจัดสรรเพียงร้อยละ 50 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ครบทุกคน

จากนี้ ศธ. จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประมาณ และเร่งรัดให้ สช. และ สพฐ. เบิกจ่ายงบกลางรายการค่าหนังสือเรียนไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยจะมีกลไกติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ครบถ้วน ทั่วถึง และโปร่งใสต่อไป

ที่มา : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button