ข่าวการศึกษา

คุรุสภารับรอง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่ม อีก 9 แห่ง รวม 38 แห่งแล้ว

รับรอง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่ม อีก 9 แห่ง รวมทั้งหมดตอนนี้ 38 แห่งแล้ว  ส่วนที่เพิ่มมาอีก 9 แห่ง คือ

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)
2. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (180 คน)
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (โครงการสมเด็จพระเทพฯ 70 คน และนักศึกษานอกโครงการ 110 คน) 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน)
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (90 คน)
9. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เงื่อนไขการเปิดหลักสูตร คือ
1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต
2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ
3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ลิงค์รายละเอียดเพิ่มเติม 9 สถาบัน http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/06/5869/

รายชื่อสถาบันที่รับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต ทั้ง 38 แห่ง
สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 คน) 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(180 คน)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน) 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(150 คน)
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)  
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(120 คน)  
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(180 คน)
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)
13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)  
14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
(180 คน)
15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)
16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
(60 คน)
18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)
19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)  
20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 (180 คน)
21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
23. วิทยาลัยสันตพล   (180 คน)
24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)
25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)  
27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(180 คน)
28. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
29. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)
30) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  (90 คน) 
31) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
(60 คน)   

32) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (180 คน)   
33) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  (โครงการสมเด็จพระเทพฯ 70 คน และนักศึกษานอกโครงการ 110 คน)   
34) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  (180 คน) 
35) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
(180 คน)  
36) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
(90 คน)   

37) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี  (90 คน)  และ 
38) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  (180 คน) 

ลิงค์รายชื่อสถาบันที่รับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต เดิม
http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/06/5349/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button