ข่าวการศึกษา

Phenomenon Based Learning แนวทางการสอนแบบใหม่ เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (มีภาพ)

Phenomenon Based Learning หรือ การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  น่าจะเป็นแนวทางแบบใหม่ ที่ สพฐ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถหลอมรวมองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ให้เป็นสมรรถนะเพื่อใช้ในการทําสิ่งต่าง ๆ ได้ อีกทั้งตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการในอนาคต

สพฐ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) นี้ขึ้น โดยได้นำการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) มาขยายผลเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นแนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในบริบทของประเทศ รวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียน พัฒนาทักษะ โดยเฉพาะทักษะที่ถ่ายโอนได้ (Transversal Skills) ซึ่งถือเป็นทักษะสําคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถยกระดับทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ไปสู่ทักษะเฉพาะสําหรับการทํางาน (Job-specific Skills) อย่างเป็นรูปธรรมได้ อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศฟินแลนด์ Mr.Osmo Hupli วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ และ อ.นพดล หอทอง ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูระดับประถมศึกษาผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล และโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด รุ่นที่ 1 ครั้งนี้ ซึ่งจะต่อยอดสู่ รุ่นที่ 2 ต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  โดยการนำครูระดับประถมศึกษาผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล และโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ระหว่าง วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยอบรมเป็นรุ่นที่ 1

ส่วนใครอยากรู้ว่า Phenomenon Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  เป็นอย่างไรลองดูสไลด์ประกอบการอบรมได้ กังภาพด้านล่าง

หมายเหตุ : สไลด์ที่เคยโพสต์ไว้ ขอเอาลงก่อนเนื่องจาก ได้รับแจ้งว่ายังอยู่ในช่วงดำเนินการ ขอให้ท่านเลขาแถลงอย่างเป็นทางการก่อนครับ

ที่มา : ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button