เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง  :  รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย :  นางกาญจนา ภุมรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีที่ศึกษา : 2561

หน่วยงาน : โรงเรียนช่อแมววิทยาคม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา

ค31201  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธเลือกแบบเจาะจง  (Purposvive Sampling) ได้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ  ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการ เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่องจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนจริง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการ เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่องจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1)  ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.88/80.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความก้าวหน้า ร้อยละ 70.49 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คืออย่างน้อยร้อยละ 65  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62, S.D. = 0.48)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button