ข่าวการศึกษา

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ….

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ….

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนิติการ มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนและนักศึกษา เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. …. ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยที่ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มีเจตนารมณ์ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2) เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักเรียนและนักศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
3) เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเกิดความชัดเจน
4) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ร่างบันทึกหลักการและเหตุผล https://drive.google.com/open?id=1X-g1lwJbGmlykWrtPZMyvcf_LAuYDwRr
ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ https://drive.google.com/open?id=1R1BaJ6KYrHsApywFDwot1p53rHCSnI1h

ข้อชี้แจงเบื้องต้น :
1. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. …. ใช้บังคับกับ “สถานศึกษา” ในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. นักเรียนและนักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ “ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

โดยการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนและนักศึกษา เท่านั้น (ตอนนี้)  คลิก

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ....

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button