เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลของการจัดกิจกรรมครัวคุณหนูที่มีผลต่อการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ชื่อเรื่อง           ผลของการจัดกิจกรรมครัวคุณหนูที่มีผลต่อการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ผู้วิจัย             นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
ปี พ.ศ.            2562
หน่วยงาน       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

บทคัดย่อ
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมครัวคุณหนูที่มีต่อการพัฒนาสัมผัสทั้งห้าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพศชายและหญิง  อายุ 5-6 ปี รับบริการแบบครึ่งวัน   กำลังเรียนอยู่ในชั้นเตรียมความพร้อม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง หน่วยบริการธนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จากการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลศิริราช  พบว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ มีระดับเชาน์ปัญญาระหว่าง 50 – 70 เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 คน  ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยทำการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1.30 ชั่วโมง ทำการทดลองในช่วงเวลา 10.00 – 11.30 น. รวม 10 ครั้ง

เครื่องมื่อที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ

แผนการจัดกิจกรรมครัวคุณหนู และแบบทดสอบ
เชิงปฏิบัติ (Performance test) การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกิ่งทดลองแบบ
One-Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า

การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลังจาก
จัดกิจกรรมครัวคุณหนูโดยรวมอยู่ในระดับดี สามารถจำแนกรายการอยู่ในระดับดีมาก 1 ด้าน คือ ด้านการชิมรส อยู่ในระดับดี 3 ด้าน คือด้านการมองเห็น ด้านการสัมผัส ด้านการฟัง และ
ด้านการดมกลิ่นอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลก่อนการทดลอง พบว่า
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button