อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล จาก ก.พ.

อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล จาก ก.พ.
กำหนดการ

  • กำหนดการ
กำหนดการปี 2563
รับสมัคร :22 ม.ค-31 ธ.ค.63
อบรมออนไลน์ :22 ม.ค-31 ธ.ค.63
พิมพ์เอกสารรับรอง :ภายใน 3 วันหลังอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ฯ
การเทียบเวลา :3 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) :20000 คน
  • Course Outline :

คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  •  คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
   1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
   2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
   3. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด
  •  การสมัคร :
   1. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้  สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้  โดยไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงาน ก.พ.
   2. กรณี ประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรใด ไปที่ เมนู “หลักสูตรของคุณ” คลิกที่ Graphic ยางลบ ทางขวามือ ของหลักสูตรนั้น ภายในช่วงเวลาการรับสมัคร
   3. สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตออกจากระบบการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

แบบฝึกปฏิบัติ

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ทำซ้ำได้สูงสุด 10 ครั้ง   โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้
 •  การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย
  3. ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 10 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด)

ไปที่หน้าเว็บรับสมัคร คลิกที่นี่ คู่มือการอบรม มีขั้นตอนทุกอย่าง อ่านกดตรงนี้จ้า คู่มือการอบรม อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล จาก ก.พ.

อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล จาก ก.พ.

อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล จาก ก.พ.

คู่มือการอบรม มีขั้นตอนทุกอย่าง อ่านกดตรงนี้จ้า คู่มือการอบรม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button