อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ เรื่อง ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)” โดย สพม.42

การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

อบรมออนไลน์ เรื่อง ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" โดย สพม.42

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum)

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประซาซนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อลังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ระบบการประเมินออนไลน์
ระบบจะจัดส่งผลการประเมินไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุในแบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 – 69 หมายถึง พอใช้
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ดี
  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

เข้าสู่หน้าอบรม   อบรมออนไลน์

หมายเหตุ  * ระบบจะปิดประมวลผลประจำวัน ให้ทำแบบประเมินในเวลา 8.30 – 15.30 น. ของวันถัดไป 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button