อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ 18 หลักสูตร จาก สพป.ชัยภูมิเขต 1 จำนวน 1500คน/วัน/รายวิชา

ระบบ E-learning CPM1 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของ สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในช่วงเวลาปิดภาคเรียน

ภาพหมุน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เข้าสู่เว็บไซต์  ระบบ E-learning CPM1

หลักสูตรที่มี  ดังนี้คือ
หลักสูตรที่ 1  การสร้างบทเรียนและเกียรติบัตรออนไลน์ โดยใช้ add on Certify’em
หลักสูตรที่ 2  รู้จักกับไวรัสโควิด-19
หลักสูตรที่ 3  ครูไทยในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่ 4  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรปแบบใหม่ New Dltv
หลักสูตรที่ 5  ทักษะครูปฐมวัยในยุคดิจิทอล
หลักสูตรที่ 6  เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรที่ 7  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
หลักสูตรที่ 8  วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น
หลักสูตรที่ 9  Digital Literacy
หลักสูตรที่ 10  การจัดการศึกษาเรียนรวม
หลักสูตรที่ 11  โรงเรียนสีขาว
หลักสูตรที่ 12  การเรียนรู้แบบ Active Learning
หลักสูตรที่ 13  วิทยาการคำนวณเบื้องต้น
หลักสูตรที่ 14  การประยุกต์ใช้ Google Docs เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรที่ 15  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หลักสูตรที่ 16  ความรู้พื้นฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
หลักสูตรที่ 17  สะเต็มศึกษา
หลักสูตรที่ 18  การใช้งาน application เพื่ออำนวยความสะดวก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button