อบรมออนไลน์

10 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ จาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล สามารถทำได้วันละครั้ง ถ้าไม่ถึงเกณฑ์จะไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถทำใหม่ได้ในวันถัดไป จำนวน ๑๐ หัวข้อเรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ความรู้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
https://forms.gle/mukeb4XM3W9i2d139
การเข้าใจความหมายในบริบทจากคำสำคัญและข้อความแวดล้อมในภาษาอังกฤษ Meaning recognition
ครูปิยวรรณ กระมุท
https://forms.gle/EEVZuA3v86fX7Fss6
ความรู้เบื้องต้นและค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องวัดไฟฟ้า ครูดิเรก ไชยทองงาม
https://forms.gle/FMrvr5W6mWLa2eFw6
ความรู้งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ครูจรัญ มนัส
https://forms.gle/ZKePJbgf9GFdR1Mz7
ความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม ครูสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ
https://forms.gle/9JyTqz6ZvUXziPgB8
ความรู้ภาษาอังกฤษ Conversation in Everyday Life ครูกัลยา ผากาเกตุ
https://forms.gle/5SVYLneu3q2fV5kLA
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วิเคราะห์) ครูสุนทรีย์ ตันติอำไพ
https://forms.gle/qW3QqiFyDgmRPT9p9
ความรู้เกี่ยวกับนักบญชี ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์
https://forms.gle/zmqPoPqmai626JNK7
ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น ครูกิตติศักดิ์ ทรหด
https://forms.gle/mUgHqmUw3QWW2Fa29
คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ครูนพดล ศุภะผ่องศรี
https://forms.gle/Qi5TMgbAbo9Mej3P6
ทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

ทุกหลักสูตรจำนวนจำกัด 100 คน / วัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื่องจากคนเข้าทำเยอะทาง เพจจึงขอลงเพิ่มเติมในการขอรับเกียรติบัตรโดยการเข้าไปโหลดในวันถัดไปที่ เว็บประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตามลิ้งนี้ได้มั้ยครับ เนื่องจากคนเข้าทำเยอะไม่สามรถส่งได้หมดครับ https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99-122223845254669/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button