อบรมออนไลน์

Thai Mooc แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์กว่า 32 หลักสูตร สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรฟรี

มาแล้วจ้า รอบนี้จัดหนัก!! จัดเต็ม!!
กับชุดวิชาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บทเรียนออนไลน์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย (เรียนฟรี)
💻 ชุดวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูยุคดิจิทัล”
📍SPU005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital
.
📍CMU020 : ไอทีเพื่อการศึกษา
.
📍CMU021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที
.
📍SWU006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
.
📍STOU006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
.
💻ชุดวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน”
📍CMU017 : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
.
📍CU021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา
.
📍CU022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
.
📍KMUTNB001 : การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย AR
.
📍KMITL003 : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
.
📍KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
.
📍PSRU001 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
.
📍WU002 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
.
💻ชุดวิชา “การพัฒนาการสอนและงานวิจัยในยุคดิจิทัล”
📍CU015 : องค์การแห่งการเรียนรู้
.
📍CU019 : การจัดการความรู้
.
📍SU004 : การวิจัยทางการศึกษา
.
📍KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
.
📍SWU003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
.
💻ชุดวิชา “การออกแบบสื่อการสอนออนไลน์”
📍CU016 : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
.
📍CU020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
.
📍PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
.
📍SRU004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
.
📍STOU018 : สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล
.
📍KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
.
💻ชุดวิชา “พัฒนาครูอาชีวศึกษา”
📍KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
.
📍KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
.
📍STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
.
💻ชุดวิชา “การสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้”
📍CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู
.
📍NU042 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
.
📍STOU011 : การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
.
💻รายวิชาในกลุ่ม “STEM ศึกษา”
📍MU003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
.
📍MU004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
.
เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
🏢 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
ขอบคุณที่มา : ThaiMOOC.org

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button