สื่อการสอน

สพฐ. ประชาสัมพันธ์ Thailand Learning เว็บไซต์รวบรวมแหล่งข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สําหรับนักเรียน และครู

สพฐ. ประชาสัมพันธ์ Thailand Learning เว็บไซต์รวบรวมแหล่งข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สําหรับนักเรียน และครู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.thailandlearning.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเอเซียประเทศไทย (The Asia Foundation) และได้พัฒนาเว็บไซต์ (Web Portal) ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สําหรับนักเรียน และครู เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมเนื้อหามาจากแหล่งการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การเรียนรู้ เป็นเนื้อหาจากหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้แบ่งตามระดับชั้น ที่ครู และนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2 ทัศนศึกษา รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ และ
ส่วนที่ 3 เครื่องมือ เป็นการรวบรวมเครื่องมือ การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สําหรับครูและนักเรียน

Back to top button