เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ปีการศึกษา 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผู้ประเมินโครงการ  นางสาววริศศรุตา   ตามตะคุ

หน่วยงาน                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา  2562

 

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562  2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4          ปีการศึกษา 2562  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562  4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562  และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 กับผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบผลการประเมินจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน และเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยยึดรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ตามรูปแบบแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4            ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 123 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

ผลการประเมิน  พบว่า

  1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562           โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 2 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านมีความจำเป็น และสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (= 4.40) ข้อ 5 วัตถุประสงค์โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านได้ระบุถึงการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (= 4.40) และข้อ 4 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านเป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา (= 4.34)
  2. ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 10 มีการประชุมชี้แจงนโยบายของผู้บริหาร (= 4.42) ข้อ 9 มีการประชุมครูเพื่อจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านเสนอเข้าแผนของโรงเรียน (= 4.26) และข้อ 2 สถานที่ที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการอ่านเหมาะสม (=4.16)
  3.                ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 6 มีการจัดกิจกรรมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร (= 4.28) ข้อ 13 มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่าน และกิจกรรมในตอนสิ้นปีการศึกษา (= 4.26) และข้อ 15 มีการใช้ผลดำเนินงานเพื่อการวางแผนของปีต่อ ๆ ไป (= 4.24)
  4. ด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 9 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (= 4.48) ข้อ 1 มีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตร และข้อ 8 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (= 4.38)
  5. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 กับผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบผลการประเมินจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน  และเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ  ผลปรากฏดังนี้

5.1 เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านในปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินด้านการอ่านในปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม เพิ่มสูงขึ้นกว่า   ปีการศึกษา 2561 (= 5.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (= 5.78) และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (= 5.07)

5.2 เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านจำแนกตามกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จำนวน 12 กลุ่มโรงเรียน  พบว่า  โดยภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ระหว่าง 64.21 ถึง 78.63 อยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มโรงเรียน พบว่า กลุ่มโรงเรียนภูหลวง (= 78.63) รองลงมา คือ กลุ่มเขาใหญ่ (= 78.39), กลุ่มเมืองสูงเนิน (= 77.41), กลุ่มหนองสาหร่าย (= 75.64), กลุ่มกลางดง (= 71.71), กลุ่มคุรุมิตร (= 70.37), กลุ่มจตุรมิตร (= 70.18), กลุ่มมะเกลือ (= 69.30), กลุ่มปากช่อง (= 69.14), กลุ่มพญาสี่เขี้ยว (= 67.01), กลุ่มลำตะคอง (= 66.47), และกลุ่มกุดจิกนากลาง (= 64.21) ตามลำดับ

5.3 เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยภาพรวมระดับประเทศ อยู่ในระดับดี (= 70.66) เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ พบว่า ระดับศึกษาธิการภาค (= 71.36) รองลงมา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (= 71.26), ระดับจังหวัด (= 70.63), และระดับสังกัด (= 70.00) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้

5.3.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ระดับศึกษาธิการภาค (= 69.57) รองลงมา ระดับจังหวัด (= 68.73), ระดับประเทศ (= 68.50), ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (= 68.09), และระดับสังกัด (= 67.49)

5.3.2 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (= 74.43) รองลงมา ระดับศึกษาธิการภาค (= 73.14), ระดับจังหวัด (= 72.53), ระดับประเทศ (= 72.81), และระดับสังกัด (= 72.51)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button