หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งที่ 2

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งที่ 2

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร รายโรง

5. รร. ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Back to top button