การเรียนการสอน

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ดาวน์โหลด

การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ดาวน์โหลด

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

Back to top button