อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ได้เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ โดยรับสมัครผู้ที่สนใจซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนมาก  เรียนออนไลน์ฟรี 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งโครงการนี้ เป็น โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” 

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำร่องการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,500 คน (โดยจัดสรรโควต้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ สคบศ. กำหนด) และใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาได้

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านอาชีพได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครูฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
การพัฒนามีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2564

รูปแบบการพัฒนา
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) ผ่านการกำกับติดตามโดยเครือข่ายผู้ดูแลการพัฒนาตามส่วนภูมิภาคและจังหวัดทั่วประเทศไทย

จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา
  • จำนวน 4,500 คน จากทั่วประเทศภายใต้กรอบการพิจารณาและจัดสรรให้กับส่วนราชการสำหรับโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2564 โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

  2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่: 60 หมู่ 2 ซอยสถาบัน (ไร่ขิง14) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย

e-mail (admin) : [email protected], [email protected]h

ส่วนการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร:

1. บุคลากรที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันพัฒนาครูฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ต่อไป

2. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา กรุณาตรวจสอบ e-mail ของท่าน เพื่อตอบแบบตอบรับยืนยันการเข้ารับการพัฒนา และสถาบันพัฒนาครูฯ จะส่ง username และ password เพื่อให้ท่านลงทะเบียนเรียนในระบบ

ลิ้งเข้าสมัครอบรม

1.ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง)  สมัคร
2. ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18  สมัคร
3. ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (77 แห่ง)  สมัคร
4. ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. (สพม./สพป. และสถานศึกษาอื่นๆ)  สมัคร
5. ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.  สมัคร
6. ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ กศน. จังหวัด (ส่วนภูมิภาค)  สมัคร
7. ระบบการรับสมัครฯ สำหรับ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สอศ.

หรือเข้าดูรายละเอียดได้ ที่นี่ https://sites.google.com/view/english-sdnp-nidtep/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button