ข่าวการศึกษา

ศบค.ศธ.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับสถานศึกษา ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้าม On site พื้นที่อื่นๆได้ 5 ON ตั้งแต่ 20 ก.ค.2564

ศบค.ศธ.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับสถานศึกษา ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้าม On site พื้นที่อื่นๆได้ 5 ON ตั้งแต่ 20 ก.ค.2564

ศบค.ศธ.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ มาตรการและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ตั้งแต่ 20 ก.ค.2564

ศบค.ศธ.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับสถานศึกษา ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้าม On site พื้นที่อื่นๆได้ 5 ON ตั้งแต่ 20 ก.ค.2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศบค.กำหนดพื้นที่สถานการณ์โควิดใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2564 เป็นต้นไป โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะเพิ่มเป็น 13 จังหวัด (เดิมมี 10 จังหวัด เพิ่มฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี) ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัดนั้น

นอกจากนี้ มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีดังนี้

  • ในส่วนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้
  • ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
  • การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ศบค.ศธ.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับสถานศึกษา ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้าม On site พื้นที่อื่นๆได้ 5 ON ตั้งแต่ 20 ก.ค.2564

ทั้งนี้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ตามมติของ ศบค. ส่วนสถานศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ คือ สีแดง สีส้ม และสีเหลือง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ขอบคุณที่มาของข่าว : ศธ.360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button