อบรมออนไลน์

สสวท.ชวน อบรมออนไลน์ “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” 15 ชั่วโมง

สสวท.ชวน อบรมออนไลน์ “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” 15 ชั่วโมง

👉 ใบสมัคร
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfigWHWsg9bak…/viewform

👉 Download : เอกสารการสมัคร (หนังสือเชิญ+กำหนดการ+ใบสมัคร)
https://drive.google.com/…/1heVvgdFukPRbg0LMWv92vGMHC…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

👉 เงื่อนไขการเข้ารับการอบรมและเกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรม
1. โรงเรียนสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ช่วงชั้นละ 1-2 คน
2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในโรงเรียน
3. เอกสารประกอบการอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของ สสวท. สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนแต่ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้
4. เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ของเวลาการจัดการอบรม
5. ส่งงานตามที่วิทยากรมอบหมายงาน
6. ทำแบบทดสอบและได้คะแนนหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

👉 ผู้เข้ารับการอบรมจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Note:
1.กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่เปิดรับ โครงการจะพิจารณาจากวันที่สมัครและผู้ที่จะนำกิจกรรมในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2564 เป็นผู้เข้ารับการอบรม
2. กรณีเคยรับการอบรมแล้วจะพิจารณาจากผู้ที่ได้นำกิจกรรมไปใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยต้องส่งหลักฐานการนำไปใช้ให้ทาง สสวท. ทราบ

เพจรายละเอียด : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2919451858368360&set=a.1434732650173629

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button