ข่าวการศึกษา

7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป – กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป – กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน : Sandbox Safety Zone in School ซึ่งจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพิ่ม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป – กลับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า – ออกโรงเรียน
.
1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงานการติดตามประเมินผล
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)
3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ
6. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ
7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน
.
อย่างไรก็ตาม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา นี้ จะต้องประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดเรียน
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย
ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า 16 กันยายน 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button