อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อบรมออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

เป้าหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิทยากร
  1. อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์
ประเด็นการเรียนรู้
  1. เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2. พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1 -15
เปิดให้ลงทะเบียน

 ถึง 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

 ถึง 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button