ข่าวการศึกษา

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีหัวข้อการจัดงาน “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” BCG : Bio – Circular – Green Economy
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคมพ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด/ การแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ ระเบียบการและสมัครออนไลน์ที่ http://science.buu.ac.th/sciweek/ หรือติดตามข่าวสารที่ Facebook: sciweek.buu หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 038-103155 หรือฝ่ายประสานงานการประกวด/
การแข่งขัน โทรศัพท์ 038-103157 ต่อ 1 หรือฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-103157 ต่อ 2
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button