ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ตามที่ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ” โดยคัดเลือกโรงเรียนจากอำเภอที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอละ 2 โรงเรียน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยและขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
1.แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ”
2.ดำเนินการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยจัดทำคำของบประมาณตามคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.bopp.go.th หรือตาม QRCode ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดหนังสือและประกาศรายชื่อโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
สพป.ว558 21-12-66
สพม.ว557-21-12-66

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button