ข่าวการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก่อนการประชุมตามวาระ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวแสดงความยินดีกับ นายพะโยม ชิณวงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาพิเศษที่ผ่านมาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบ เงินอุดหนุนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

• เห็นชอบหลักการ “หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนกรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เสียชีวิตหรือสาบสูญจากการปฏิบัติหน้าที่”

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน กรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานให้แก่โรงเรียนในระบบ พ.ศ. ….

ซึ่งเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 78 ระบุ “ให้กองทุนสงเคราะห์จ่ายค่าทดแทนให้แก่คู่สมรสและทายาทโดยธรรม หรือบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงานระบุไว้ตามแบบที่กองทุนกำหนด เมื่อผู้อำนวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานให้แก่โรงเรียนในระบบ”

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในหลายส่วนก่อนนำมาเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น การลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่จะต้องใช้หลักการที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย, การนิยามความหมายของคำต่าง ๆ เช่น  “การปฏิบัติหน้าที่” จะต้องมีความถูกต้องและชัดเจน, หลักการและเงื่อนไขการจัดสรรค่าตอบแทน, การประมาณค่าทดแทน ตลอดจนงบประมาณที่จะต้องใช้ทั้งหมด เป็นต้น

การปรับปรุงสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

เนื่องจากขณะนี้กองทุนสงเคราะห์ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของเงินทุนเลี้ยงชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร) และส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยเป็นเงินจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งมีแนวโน้มขาดดุลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ไปจนถึงปี 2562 ประกอบกับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้มีการกำหนดเพดานไว้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และยังเกิดความเหลื่อมล้ำกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือประกันสังคมของสำนักงานคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) ที่ไม่ได้มีการกำหนดเพดานเอาไว้และไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าด้วย

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ที่ประชุมจึงมอบให้ฝ่ายเลขานุการเชิญเลขาธิการ สปสช. มาประชุมหารือร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร สช. เพื่อหาแนวทางที่จะนำไปสู่สิทธิประโยชน์ในการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับกลุ่มคนดังกล่าวอย่างเสมอภาค

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ใน กช.

ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ จำนวน 3 ชุด ดังนี้

  • คณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จำนวน 27 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จัดทำรายงานเสนอต่อ กช. พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีองค์ประกอบ ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน อนุกรรมการ 25 คน และมีนายปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ สช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

  • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา

  • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประเภทนานาชาติ

อีกเรื่องที่ได้มีการหารือในการประชุมครั้งนี้ คือ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ กช. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน นั้น ที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูในสังกัด สพฐ. จึงขอให้ชะลอไปจนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีความชัดเจนหรือเสร็จสมบูรณ์เสียก่อน เพื่อจะได้พิจารณาระเบียบ กช. เรื่องนี้ ให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน

ขอบคุณที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/107.html
โดย นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
3/3/2560

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button