ข่าวการศึกษา

ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุม ดังนี้
● การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด กล่าวคือจะต้องใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ และให้พิจารณาศึกษาดูงานในสถานที่หรือโครงการภายในประเทศเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริฯ แต่หากจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พิจารณาสถานที่ในประเทศเพื่อนบ้าน, ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน, ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบวกสาม (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตามลำดับ ส่วนการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.ศึกษาธิการก่อน พร้อมทั้งจะต้องเผยแพร่รายงานผลการศึกษาดูงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนรับรู้อย่างกว้างขวางภายหลังเดินทางกลับมาด้วย

ผลการเดินทางเยือนเวียดนาม ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
รมว.ศึกษาธิการได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมการศึกษาของประเทศเวียดนาม ซึ่งแม้เวียดนามจะมีครูเพียง 1.2 ล้านคน ที่คอยดูแลผู้เรียนถึงกว่า 20 ล้านคน แต่สามารถจัดการศึกษาจนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะเด็กที่จนที่สุดของเวียดนามกลับมีคะแนนผลการทดสอบ PISA ติดอันดับคะแนนสูงสุด 25% ของโลก และยังสามารถเอาชนะเด็กที่มีความพร้อมหรือเด็กรวยที่สุดของ OECD ได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้พบปะกับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วย และจากการพูดคุยพบว่านักเรียนเหล่านั้นสามารถฟังและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ผลจากการเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการได้มีแนวคิดที่จะเสนอขอจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM Education) ขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นผู้ริเริ่มการจัดสะเต็มศึกษาเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคนี้ โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพในดำเนินการทั้งหมด ทั้งการจัดหาสถานที่ บุคลากร ตลอดจนร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และคาดว่าจะพร้อมเปิดทำการศูนย์ได้ในช่วงต้นปี 2561
การเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก
ที่ประชุมองค์กรหลัก ได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● การขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทยจากการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขันของ IMD
สกศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า ผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการจะประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทย จากการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขันของ IMD (International Institute for Management Development) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้มีอันดับและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดอันดับของ IMD จะมีการวิเคราะห์ถึง 340 ตัวชี้วัดจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
และในส่วนของการศึกษามี 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ งบประมาณด้านการศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในไทย ผลคะแนนทดสอบ PISA เป็นต้น
ข่าวโดย
นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
8/3/2560
ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button