ข่าวชาวบ้าน

ก.พ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ก.พ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.พ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขยายอายุเกษียณ ของข้าราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยที่ผ่านมาได้แจ้งความคืบหน้าของการดําเนินการ เป็นระยะมาโดยลําดับนั้น ขอเรียนว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ สํานักงาน ก.พ. ได้นําข้อเสนอแนวทาง การปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อรับทราบ ความคืบหน้า รวมทั้งได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ สรุปได้ดังนี้

(๑) นําเสนอ ก.พ. รับทราบผลการหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ

      จัดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้แทนจาก ๑๖ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประชุม อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องศึกษารายละเอียดของแนวทางการดําเนินการ เนื่องจากข้าราชการแต่ละประเภท มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการเกษียณอายุของตนเองที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณของข้าราชการแต่ละประเภท และศึกษารูปแบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการหลังการเกษียณอายุด้วย

(๒) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงาน จํานวน ๕ ครั้ง

      โดยจัดในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ครั้ง (เมื่อวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ครั้ง (เมื่อวันที่ ๑ วันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดยมี ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๕๙ สายงาน จํานวนรวม ๒๕๖ คน เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรับฟัง ความคิดเห็นเป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งมีกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม สํานักงาน ก.พ. จึงได้ดําเนินการ สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงานเพิ่มเติมโดยใช้แบบสํารวจออนไลน์ ซึ่ง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และจะได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาประกอบ การพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการต่อไป

(๓) เตรียมความพร้อมกําลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ นอกเหนือจากการขยายอายุ เกษียณ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging)

    โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนจะจัดการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมกําลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ จํานวน 5 หลักสูตรโดยในช่วง เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ได้จัดหลักสูตร “อายุไม่สําคัญพร้อม (ตาม) ทันสมัย” ให้กับข้าราชการที่ กําลังเกษียณอายุ ไปแล้ว จํานวน ๒ รุ่น รวมประมาณ ๒๐๐ คน และมีแผนจะจัดการอบรมให้กับข้าราชการ กลุ่มเป้าหมายอีก ๕ หลักสูตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับวันข้างหน้า (๒) อยู่อย่างไรให้สมาร์ทหลังเกษียณ (๓) สมดุลชีวิตที่สร้างได้ (๔) บุคลากรยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ และ (๕) ต่างวัยไม่ใช่ปัญหา

(๔) ส่งเสริมโอกาสในการทํางานหลังเกษียณสําหรับข้าราชการที่กําลังจะเกษียณอายุและ ที่เกษียณอายุไปแล้วแต่ยังมีศักยภาพ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการในการจ้างงานผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ การจัดทําฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการผู้สูงอายุ และการพัฒนา ศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors)

    นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. ยังได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน “โครงการรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทํา ให้ผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุภาครัฐได้มีงานทําในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพาและภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้ นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่มา : งานการสื่อสารองค์กร สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2547 1804, 0 2547 1798 E-mail: ccaocsc.go.th

ก.พ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ ก.พ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button