สื่อการสอน

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.6 ปีการศึกษา 2562

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษา ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอขอบคุณคณะด าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการน าไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  2562

***เมื่อนำแบบฝึกทักษะไปใช้แล้วขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตามลิ้งค์ในข้อ 1 หรือ สแกน QR Code ในแบบฝึกทักษะเพื่อตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในครั้งต่อไป

1.ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
https://forms.gle/R59LcvuxRaVmzJCs9
2.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF)
https://drive.google.com/file/d/1z4YIu32PQnLSHkkAf8n7xvQAwzouu0Hj/view?usp=sharing
3.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word)
https://drive.google.com/file/d/1njVFfcoXuiNj5Wky7oHz8wgkV_F3k2JE/view?usp=sharing


ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้น ม.6 ปี 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button