หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด ข้อมูลระบบการศึกษาการพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียน จาก สพฐ.

ดาวน์โหลด ข้อมูลระบบการศึกษาการพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียน จาก สพฐ.

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลระบบการศึกษา ประกอบด้วย  ข้อมูลที่เป็นนโยบายและการบริหาร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา
2) ข้อมูลการพัฒนาครู ประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการ Up skill- Re skill ตลอดจนการสร้าง New skill และ
3) ข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
โรงเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักทุกสำนัก และหน่วยงานเทียบเท่าสำนัก ที่ร่วมให้ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนทำให้มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 พฤษภาคม 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button