ข่าวการศึกษา

ครม.อนุมัติงบประมาณจ้าง นักการภารโรง 13,751 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท 5 เดือน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ครม.อนุมัติงบประมาณจ้าง นักการภารโรง 13,751 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท 5 เดือน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล http://www.thaigov.go.th

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

วันนี้ (9 เมษายน 2567)  เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 618.80 ล้านบาท แล้วแต่กรณี สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง1 ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจ้างนักการภารโรงได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2567 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ (23 กันยายน 2546) เห็นชอบยุทธศาสตร์การปรับกำลังคนภาครัฐ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างลงจากอัตราเกษียณอายุและว่างลงระหว่างปีทุกตำแหน่ง โดยในส่วนของ ศธ. [สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)] อัตราส่วนใหญ่ที่ยุบเลิกเป็นตำแหน่งนักการภารโรงที่ สพฐ. ไม่ได้รับจัดสรรอัตราและงบประมาณจ้างทดแทน ส่งผลให้จำนวนนักการภารโรงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และครูต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมถึงการดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ทำให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มกราคม 2567) ให้ ศธ. และส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 (เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ) ดังนั้น ศธ. จึงมีความจำเป็นต้องจ้างนักการภารโรงให้ครบทุกโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ดูแลโรงเรียนให้สะอาดและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งลดภาระและความเสี่ยงของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้อมูลนักการภารโรงในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567) สรุปได้ ดังนี้

รายการจำนวนโรงเรียน/นักการภารโรง (โรง/คน)*
(1) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.2 [ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data management Center: DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566]28,936
(2) โรงเรียนที่มีนักการภารโรง/ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยสามารถจำแนกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงได้ ดังนี้
(2.1) ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง จำนวน 4,384 อัตรา
(2.2) พนักงานราชการ3 ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 52 อัตรา
(2.3) นักการภารโรง (จ้างเหมาบริการอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน) จำนวน 10,749 อัตรา
15,185**
(3) โรงเรียนที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการภารโรง13,751

หมายเหตุ :   *จำนวนโรงเรียนเท่ากับจำนวนนักการภารโรง (1 โรงเรียนมีนักการภารโรง 1 คน)
**ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเป็นการใช้งบประมาณจากบุคลากร และลูกจ้างจ้างเหมาบริการเป็นการใช้งบประมาณจากงบรายจ่ายอื่นของ ศธ. ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.  ศธ. ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จำนวน 14,210 อัตรา ระยะเวลา 5 เดือนเพื่อปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567 รวมวงเงินทั้งสิ้น 639.45 ล้านบาท (ใช้ข้อมูลนักการภารโรงที่ขาดแคลน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ) ซึ่ง สงป. แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ ศธ. โดย สพฐ. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จำนวน 13,751 อัตรา (ตามจำนวนโรงเรียนที่ขาดแคลนนักการภารโรง ณ เดือนมีนาคม 2567) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567 รวมระชะเวลา 5 เดือน จำนวน 618.80 ล้านบาท (13,751 อัตรา x 9,000 บาทต่อเดือน x 5 เดือน) โดยเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น และให้ สพฐ. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อทำความตกลงกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินดังกล่าวมีจำนวนเกิน 100 ล้านบาท ศธ. โดย สพฐ. จึงต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3)

4. ประโยชน์และผลกระทบ เช่น
4.1 ครูสามารถทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
4.2 มีนักการภารโรงดูแลสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคทรัพย์สินของทางราชการ และความปลอดภัยของครูและนักเรียน
___________________
1 การจ้างนักการภารโรงในรูปแบบการจ้างเหมาบริการ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้งานบริการหมายความว่า งานจ้างเหมาบริการ และมาตรา 56 (2) (ข) บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

2 โรงเรียนที่อยู่ระหว่างรอควบรวม/รอยุบเลิก/ถ่ายโอน จะไม่นำมาคำนวณในครั้งนี้ (ประมาณ 315 โรงเรียน)
3 พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เป็นตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี (5 ตุลาคม 2547) เรื่อง การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ ซึ่งให้ลูกจ้างชั่วคราวประเภทที่ 1 (ใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทนบุคลากร) ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องและทำงานในลักษณะประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎محم ขอขอบคุณ ครม. เห็นชอบอนุมัติ ุม้ติ เห็น ชอบอ <<< งบข้างนัการการโรงครบทุกโรงเรย "เื่อลดการะครูและบุกลากรทางการศึก เป็นผลดีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิต ด้านความสะอาด และความปลอดภัย ของลูกหลานเราทุกคน" >>> จ้างนักการภารโรงครบทุกโรงเรียน ปีงบประมาณ 2567 จ้างภารโรงฯ เดิม 15, 185 อัตรา จ้างเพิ่มอีก 13,751 อัตรา งบประมาณ 618,795,000 บาท (5 เดือน พ.ค. ก.ย. 67) ปีงบประมาณ 2568 จ้างภารโรงฯ รวม 25,370 อัตรา งบประมาณ 2,739,960,000 บาท ทั้งนี้ สพฐ. จะจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อสนอขอตั้งบประ รายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป DILI "ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อม ขับเคลื่อน และเดินหน้าสานต่อนโยบาย" #เรียนดีมีความสุข พลตำรวอเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระกรวงศึกษาริการ‎"‎‎

ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button