หนังสือคู่มือ

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสนหลักล้านภายในเวลาไม่กี่วินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” และมอบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ ที่ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก 16 สูตรหลัก สามารถน ามาผสมผสานกันและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดค านวณได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ด าเนินการศึกษา ค้นหา และรวบรวมข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อก าหนดกรอบเนื้อหาถอดบทเรียน และพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (แบบเวทคณิต) และน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 37 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1- 2 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 50 โรงเรียน และมีการปรับปรุงหลังการทดลองใช้ ทั้งนี้ ผลการทดลองใช้แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ และครูผู้สอนมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการน าไปจัดการเรียนรู้ บางส่วนได้น าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึกนักเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นควรให้มีการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลด :  แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เอกสารอื่นๆ
เวทคณิต ฝึกทักษะการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แจกฟรี แบบฝึกหัดเวทคณิตสำหรับ ป.1-ป.3 จำนวน 1600 ข้อ
แจกฟรี คู่มือประกอบการสอนเวทคณิต (ฉบับร่าง) โดยกลุ่ม เวทคณิตออนไลน์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button