เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ชื่อผลงาน  รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ชื่อผู้นำเสนอ            นางรัตนา  ดำทองเสน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีการศึกษา              2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์  (CIPP MODEL) ของ Daniel L. Stufflebeam. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม  ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตก่อนและหลังสิ้นสุดของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งนี้ ปีการศึกษา 2561  จำนวนทั้งหมด 69 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบาโงย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  เครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) แบ่งระดับการดำเนินงานเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิส ไลเคอร์ท  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.32, S.D. = 0.46)และพบว่าด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.59 ) ส่วนผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงยในแต่ละด้าน สรุปผลได้ดังนี้

  1. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.18, S.D. = 0.35) และพบว่าการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอาหารกลางวันมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.46)
  2. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.28, S.D. = 0.32) และพบว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหาร มีที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่จัดเก็บภาชนะใส่อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.10)
  3. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.24, S.D. = 0.58) และพบว่าโรงเรียนมีการใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( = 4.83, S.D. = 0.37)
  4. ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89, S.D. = 0.63) และพบว่าโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและปริมาณที่เพียงพอ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( = 4.50, S.D. = 0.50) ส่วนผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านผลผลิตหลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.59) และพบว่าโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและปริมาณที่เพียงพอ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( = 4.87, S.D. = 0.32) ส่วนด้านผลผลิตระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ พบว่าผลผลิตหลังดำเนินโครงการ มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 0.69 และพบว่าโรงเรียนและชุมชนวางแผนร่วมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 1.10
  5. ผลการประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบาโงย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ผลปรากฏว่าเป็นโครงการที่ดีมาก มีความถี่มากสุด( F = 65) และโครงการอาหารกลางวันสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนได้ มีความถี่น้อยที่สุด( F = 42)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button