อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ 14 หลักสูตร จาก สพม.28

เว็บ การนิเทศแนวใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย วิจัยและพัฒนา สู่มาตรฐานสากล  ของท่าน ดร. ณัฐวดี  วังสินธุ์ Jackie Kung  ได้เผยแพร่หลักสูตรอบรม 14 หลักสูตร ซึ่งรับรองเกียรติบัตรโดยท่าน ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

การวิจัยทางการศึกษา
World-Class Standard School
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Lesson Study & Open approach
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การนิเทศการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
การทดสอบระดับนานาชาติ PISA
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
Reading Skill Preparation Test for CEFR
Listening Skill Preparation Test for CEFR

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งสามารถเข้าทำแบบทดสอบต่างๆ ได้ที่ https://sites.google.com/esdc.go.th/drjackiesupervisor/course-online

อบรมออนไลน์ 14 หลักสูตร จาก สพม.28

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button