เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลางสาด

ชื่อเรื่อง :                 รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลางสาด

ชื่อผู้รายงาน :           นายมูฮัมหมัดรอบี  มะมิง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

สถานศึกษา :            โรงเรียนบ้านลางสาด

ปีการศึกษา :            2562

รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลางสาด มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้า ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลางสาด 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลางสาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ใช้กับชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลางสาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า E1/E2 ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. (Effectiveness Index)

ผลการศึกษา พบว่า

1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวน การซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนของแบบทดสอบระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 เล่ม ได้ประสิทธิภาพตัวแรก (E1) เท่ากับ 8๖.๒๕ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยนำคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียน ได้ประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) เท่ากับ 88.05 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ โดยได้เกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.25/88.05  แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกพัฒนาทักษะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้จริง เกิดทักษะกระบวนการและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

2) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านการ

เขียนคำควบกล้ำก่อนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 13.08 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 43.61 คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านการเขียน คำควบกล้าหลังการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 26.41 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.05 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ ก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่ามีความก้าวหน้าสูงขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ +13.33 และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ +44.44 หมายความว่าหลังเรียน มีคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้

๓) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการ

อ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button