อบรมออนไลน์

เรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนากิจกรรม Active Learning รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.

เรียนรู้ออนไลน์กิจกรรม12 สัปดาห์ พัฒนากิจกรรม Active Learning รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.

สพฐ. เดินหน้ากิจกรรม 12 สัปดาห์ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เรียนรู้วิถีใหม่ เต็มใจพัฒนา อาสาเปลี่ยนแปลง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Acive Learning “AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและความสนใจ เกิดการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด อยู่ร่วมอย่างปลอดภัยและมีความสุข ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่เป็นฐาน รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่ โดยกำหนดการดำเนินกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนในลักษณะ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

มีเป้าหมายในการส่งเสริมและร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 349 โรงเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการพลิกโฉม (Transform) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมพัฒนาระหว่าง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

โดยในวันเปิดตัวโครงการ มีสวนสนุกแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 5 ห้องด้วยกัน ประกอบด้วย ห้องที่หนึ่ง “ครูขอบอก” ห้องที่สอง “Tips Tricks Tools ห้องที่ 3 “ปั้นครูเป็น Youtuber” ห้องที่สี่ “Fab Lab นวัตกรน้อย” และห้องที่ห้า “ห้องเรียนเชิงบวก” รวมถึงต่อเนื่องแบบเข้มข้นกับกิจกรรมต่างๆอีก 12 สัปดาห์ ในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ Active Leaming รูปแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป”

เรื่อง/ภาพ:ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เปิดตัวและลงทะเบียน วันที่  7 สิงหาคม  2564  เวลา 9.00 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้เริ่ม 14  สิงหาคม  2564

เว็บไซต์ สำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา : https://inno.obec.go.th
เว็บไซต์กิจกรรม 12 สัปดาห์ ฯ : https://inno.obec.go.th/activelearning/
หน้าลงทะเบียน : https://inno.obec.go.th/activelearning/?page_id=384
กลุ่ม Facebook เพื่อสอบถาม : https://www.facebook.com/groups/159697786250080

เรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนากิจกรรม Active Learning รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.
เรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนากิจกรรม Active Learning รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.
ขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button