หนังสือราชการ

สพฐ.ขอความร่วมมือ ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา

สพฐ.ขอความร่วมมือ ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะในสถานศึกษา ทั้งเชิงนโยบายและการดำเนินการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
และตามแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2565 – 2570  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ ยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ ในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยการให้ความรู้ ความตระหนักถึงภาวะเสพติด และพิษภัยร้ายแรงของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ จึงขอความร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ในสถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button